Preskočiť na obsah
Prihlásiť sa
Jazyk stránky sk / SK
Jazyk stránky

Pracovný portál MANUVIA je rozdelený na samostatné regióny podľa trhu práce. Zároveň máte možnosť preložiť informácie do požadovaného jazyka.

Slovenčina
Slovensko

Ochrana osobných údajov

Ilustračné pozadie

Za predpokladu, že zakliknem políčko „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ tak ako dotknutá osoba udelím súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to v nasledujúcom rozsahu:

Ako dotknutá osoba poskytnete Vaše osobné údaje prostredníctvom svojho životopisu, dotazníka alebo iným spôsobom (napr. vyplnením elektronického formulára).

Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený spracúvať predovšetkým nasledovné osobné údaje (v závislosti od tohto, ktoré osobné údaje uvediete v dotazníku, resp. v inom dokumente):

 1. meno, priezvisko a titul;
 2. dátum narodenia a adresa trvalého bydliska;
 3. adresa prechodného bydliska (ak existuje);
 4. dosiahnuté vzdelanie a prax;
 5. nadobudnutá prax (informácie o predchádzajúcich zamestnávateľoch, pracovné pozície, na ktorých som pracoval, dĺžka zamestnania);
 6. informácie o tom na výkon akých činností mám oprávnenie (preukaz na VZV, zváračský preukaz, a pod.);
 7. telefónne číslo a adresa elektronickej pošty;
 8. IP adresa;
 9. ostatné údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, resp. v životopise, napr. fotografia;

(ďalej len ako „osobné údaje“).

Účel spracovania osobných údajov:

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných pozícií pre dotknutú osobu

Totožnosť Prevádzkovateľa osobných údajov:

Manuvia, a. s., so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926, ako hlavný prevádzkovateľ a ostatné aktívne spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Manuvia, ako vedľajší prevádzkovatelia, ktorých presný zoznam je uvedený v „Informáciách pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie“ v odseku označenom „Totožnosť prevádzkovateľa“. Hlavný prevádzkovateľ a vedľajší prevádzkovatelia spoločne tvoria Spoločných prevádzkovateľov v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Doba uchovávania osobných údajov:

60 mesiacov

Právo kedykoľvek odvolať súhlas:

 • Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Za účelom odvolania súhlasu môžete využiť elektronický formulár dostupný na internetovej stránke: https://ponukyprace.manuvia.com/odvolanie-suhlasu-so-spracovanim-osobnych-udajov/
 • Odvolať Váš súhlas môžete taktiež formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu našej spoločnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailovej správy musíte uviesť Vaše identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň v rámci správy musíte uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. „Ja Jožko Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“).
 • Odvolať Váš súhlas môžete taktiež formou listovej zásielky odoslanej na adresu sídla našej spoločnosti, t.j. Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika. V liste musíte čitateľne uviesť Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň musíte v liste uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. „Ja Jožko Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“). Taktiež je vhodné dané odvolanie vlastnoručne podpísať.
 • Odvolať Váš súhlas môžete taktiež osobne, a to na ktorejkoľvek pobočke našej spoločnosti, prípadne prostredníctvom nášho callcentra (kontaktné údaje callcentra, ako aj zoznam a adresy pobočiek nájdete na našom webe https://ponukyprace.manuvia.com/).
 • Naša spoločnosť Vás ako dotknutú osobu, môže po doručení odvolania súhlasu (predovšetkým v prípade odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailovej správy, či vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky), za účelom kontroly, že odvolanie súhlasu vyhotovila a vykonala Vaša osoba.

Detailnejšie informácie o spracovaní osobných údajov, o právach dotknutej osoby alebo príjemcoch, respektíve kategóriách príjemcov osobných údajov, sú uvedené nižšie v časti „Informáciách pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie“.

Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie

Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie

Vážená dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje spracúvame.

Týmto Vám poskytujeme základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach spojených so spracovaním Vašich osobných údajov.

Výklad pojmov:

Príjemca

Príjemcom osobných údajov je akýkoľvek subjekt, ktorému naša spoločnosť Vaše osobné údaje poskytuje, t.j. v podstate akákoľvek osoba, ktorá bude mať prostredníctvom našej spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom.

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou je osoba, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov jednotlivých dotknutých osôb (t.j. aj Vašich osobných údajov) v spoločnosti, ktorá spracúva Vaše osobné údaje. Zodpovednú osobu môžete ako dotknutá osoba kontaktovať so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov a uplatňovania Vašich práv vyplývajúcich z nariadenia na ochranu osobných údajov. Vaše práva vyplývajúce z nariadenia na ochranu osobných údajov sú bližšie popísané nižšie.

Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby. Výsledkom profilovania sú predovšetkým analýzy alebo predvídanie aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

V podstate je to spôsob spracovania osobných údajov, na základe ktorého sa spracovávané osobné údaje použijú na vytvorenie profilu dotknutej osoby pomocou, ktoré je možné predvídať správanie, či osobné preferencie dotknutej osoby.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Automatizované individuálne rozhodovanie je spôsob, kedy o právach a povinnostiach dotknutých osôb rozhoduje určitý počítačový program, teda v podstate dochádza k rozhodovaniu bez ľudského faktoru, resp. ľudský faktor iba nastaví pravidlá, na základe ktorých potom naprogramovaný počítačový program následne vykonáva rozhodnutie.

Právny základ

Právnym základom spracúvania je zákonný dôvod, na základe ktorého je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje.

Totožnosť prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, t.j. spoločnosťou, ktorá spracúva Vaše osobné údaje sú spoloční prevádzkovatelia v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Hlavným prevádzkovateľom, je spoločnosť Manuvia, a. s., so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926.

Vedľajšími prevádzkovateľmi sú ostatné aktívne spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Manuvia (t.j. spoločnosti, ktoré spoločnosť Manuvia, a. s. vlastní a ovláda); ku dňu vyhotovenia týchto informácií sú to nasledovné spoločnosti:

Názov spoločnosti:Sídlo:IČO:
Manuvia Slovakia s.r.o.Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 5547 592 788
Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347 045 574
Manuvia Jobliner, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347 592 761
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347 325 216
EDYMAX Personal Management a.s.Zochova 6-8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0336 265 403
Solveo SK s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0343 799 752
EDYMAX Europe s. r. o.Hurbanova 21, Bardejov 085 0144 498 152
Manuvia PERSONEL EFEKT, s.r.o.Slovenská 69, Prešov 080 0136 448 508
Manuvia ASU Job s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 50 829
Manuvia Bonjob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 52 198
Manuvia Quality s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 55 006
Manuvia Personnel s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava117 36 381
PROMET WORKS s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava059 28 737
Manuvia Job s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 55 022
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4042 58 282
Manuvia People CZ a.s.Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4283 85 225
Manuvia BestWork s.r.o. v likvidaciNa Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava082 80 746
Manuvia DreamJob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava082 80 983
Manuvia FairJob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava077 28 824
EDYMAX Personal Management SEOcelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000015 70 757

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať, prostredníctvom hlavného prevádzkovateľa, písomne, a to buď formou listovej zásielky odoslanej na adresu sídla spoločnosti, t.j. Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika alebo formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu: info@manuvia.com

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na internetovej stránke ponukyprace.manuvia.com/ochrana-osobnych-udajov/ v sekcii pre uchádzačov o zamestnanie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia GDPR nie je povinný vymenovať zodpovednú osobu.

Úlohy obdobné funkcii zodpovednej osoby vykonáva v skupine Manuvia, právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s., Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika. Právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s. môžete kontaktovať písomne, a to buď formou listovej zásielky odoslanej na adresu: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, s tým, že uvediete, že zásielka je určená pre Zodpovednú osobu alebo formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu: zodpovedna.osoba@manuvia.com

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na internetovej stránke https://ponukyprace.manuvia.com/ochrana-osobnych-udajov/ v sekcii pre uchádzačov o zamestnanie.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných pozícií pre dotknutú osobu

Právny základ spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

 1. Súhlas dotknutej osoby, t.j. Vaše osobné údaje spracúvame so súhlasom, ktorý ste udelili našej spoločnosti, ako prevádzkovateľovi.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Kategóriami príjemcov sú predovšetkým:

 1. obchodní partneri prevádzkovateľa, ktorí vyhľadávajú pracovné sily, t.j. z Vášho pohľadu dotknutej osoby ide o potenciálnych zamestnávateľov alebo užívateľských zamestnávateľov

Informácia o tom, či naša spoločnosť zamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii:

Naša spoločnosť nezamýšľa prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín (t.j. do krajín ktoré nie sú v Európskej únii) alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov:

60 mesiacov

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Ako dotknutá osoba nie ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje, avšak nakoľko je účelom spracovania Vašich osobných údajov, predovšetkým poskytovanie pracovných ponúk pre Vašu osobu, tak bez poskytnutia Vašich osobných údajov by nebola naša spoločnosť reálne schopná splniť tento účel, a teda by Vám neponúkla žiadnu pracovnú ponuku.

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania + informácia o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nevyužíva Vaše osobné údaje na profilovanie. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie.

Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov: Právo na prístup k osobným údajom; Právo na opravu osobných údajov; Právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“); Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov; Právo na prenosnosť osobných údajov; Právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred dátumom odvolania súhlasu; Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

Konkrétne informácie čo je obsahom jednotlivých práv a prípadne ako ich uplatniť je uvedené nižšie v časti „Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov“.

Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov

Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom:
  • Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa (t.j. našej spoločnosti) potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
  • Ak Vaše osobné údaje spracúvame, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ktoré o Vašej osobe spracúvame, a zároveň máte právo na to, aby sme Vám poskytli nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:
   1. informáciu o tom, za akými účelmi Vaše osobné údaje spracúvame;
   2. informáciu o tom aké kategórie osobných údajov spracúvame o Vašej osobe;
   3. informáciu o príjemcoch, prípadne aspoň kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcoch v tretích krajinách, prípadne príjemcoch, ktorými sú medzinárodné organizácie;
   4. ak je to možné, tak informáciu o predpokladanej dobe uchovávania Vašich osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
   5. informáciu o tom, že máte právo od prevádzkovateľa (t.j. našej spoločnosti) požadovať opravu Vašich osobných údajov alebo požadovať ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo že máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu;
   6. informáciu o tom, že máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
   7. informáciu o tom, že ak sme Vaše osobné údaje nezískali priamo od Vás, máte právo na získanie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj;
   8. informáciu o tom, že pri rozhodovaní využívame, prípadne nevyužívame automatizované rozhodovania vrátane profilovania a pokiaľ využívame automatizovaný spôsob rozhodovania, tak máte právo na to, aby sme Vám poskytli aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.
  • Ak by sme Vaše osobné údaje prenášali do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo ako dotknutá osoba, byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu (t.j. o tom, akým spôsobom je zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov v tretích krajinách).
  • Ako Prevádzkovateľ je naša spoločnosť povinná Vám poskytnúť kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vašej osobe spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, je naša spoločnosť oprávnená ako prevádzkovateľ, účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ako dotknutá osoba podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe (t.j. informácie Vám poskytneme prostredníctvom e-mailovej správy, na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašej žiadosti), pokiaľ ako dotknutá osoba nepožiadate o iný spôsob.
 1. Právo na opravu osobných údajov:
  • Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účely spracúvania máte právo ako dotknutá osoba, na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
  • Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.
 1. Právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“):
  • Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u našej spoločnosti ako prevádzkovateľa, aby boli Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
   1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
   2. ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva na právnom základe Vášho súhlasu a ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a zároveň už neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov;
   3. využije ako dotknutá osoba Vaše právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov uvedené v bode 5.
   4. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
   5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť vyplývajúca z právnych predpisov EÚ, prípadne právnych predpisov SR;
   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti pričom sú spracované osobné údaje dieťaťa.
  • V prípade, že by naša spoločnosť ako prevádzkovateľ zverejnila Vaše osobné údaje a máme povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, informujeme prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných údajov, že ako dotknutá osoba žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Tieto kroky podnikneme so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady, formou primeraných opatrení vrátane technických opatrení.
  • Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
  • Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov, za predpokladu, že ide o jeden z týchto prípadov:
   1. Ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bolo obmedzené spracúvanie Vašich osobných údajov, počas obdobia, ktoré našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi umožní overiť správnosť Vašich osobných údajov;
   2. Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
   3. Ak naša spoločnosť ako prevádzkovateľ už Vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
   4. Ak ako dotknutá osoba namietate voči automatizovanému rozhodovania vrátane profilovania, ktoré môže naša spoločnosť prevádzkovateľ využívať pri spracúvaní Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bolo obmedzené spracúvanie Vašich osobných údajov, počas obdobia, ktoré našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi umožní overiť, či sú oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dostatočné na tento spôsob spracúvania osobných údajov
  • Počas obdobia, v ktorom naša spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov, je naša spoločnosť oprávnená ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje len uchovávať. Akékoľvek iné spracovateľské operácie je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená vykonať len:
   1. za predpokladu, že k tomu udelíte súhlas
   2. je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
   3. je to potrebné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby
   4. je to potrebné z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.
  • Pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ povinná Vás o tomto fakte informovať.
  • Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.
 1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov:
  • Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na nasledovnom právnom základe:
   1. ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
   2. ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Taktiež ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči profilovaniu vykonávanému na základe právnych základov uvedeným v predchádzajúcej vete. Po uplatnení Vášho práva namietať v súlade s týmto bodom, nesmie naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nepreukáže, že dôvodom spracúvania je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Taktiež máte právo ako dotknutá osoba, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, a taktiež máte právo namietať voči profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Po uplatnení Vášho práva namietať v súlade s týmto bodom, nesmie naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Ako dotknutá osoba máte právo uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 1. Právo na prenosnosť osobných údajov:
  • Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli naše spoločnosti ako prevádzkovateľovi. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť Vám tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Taktiež ako dotknutá osoba, máte právo požadovať aby naša spoločnosť preniesla Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi.
  • Naša spoločnosť je povinná preniesť Vaše osobné údaje, za predpokladu, že spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva naša spoločnosť automatizovanými prostriedkami (t.j. napr., že máme Vaše údaje v našej internej počítačovej databáze) a zároveň že Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na jednom z nasledovných právnych základov:
   1. na základe Vášho súhlasu;
   2. alebo naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe toho, že je medzi Vami ako dotknutou osobou a našou spoločnosťou uzatvorená zmluva, pri plnení ktorej je nevyhnutné aby sme spracúvali Vaše osobné údaje (napr. zmluva o sprostredkovaní zamestnania, kedy na to, aby sme Vám našli vhodnú prácu, musíme spracúvať niektoré Vaše osobné údaje);
  • Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bol prenos Vašich osobných údajov vykonaný priamo od našej spoločnosti k druhému prevádzkovateľovi, za predpokladu, že je to technicky možné.
 1. Právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred dátumom odvolania súhlasu:
  • Ak naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe, ktorým je Váš súhlas, t.j. našej spoločnosti ste poskytol buď písomne na papieri, alebo elektronicky (napr. vyplnením formulára na internete) vyhlásenie, že súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
  • Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako prevádzkovateľ je naša spoločnosť povinná zabezpečiť, aby odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov bolo z Vašej strany ako dotknutej osoby aspoň také jednoduché ako jeho poskytnutie.
  • Za účelom odvolania súhlasu môžete využiť elektronický formulár dostupný na internetovej stránke https://www.manuvia.com/sk/odvolanie-suhlasu/
  • Odvolať Váš súhlas môžete taktiež formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu našej spoločnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailovej správy musíte uviesť Vaše identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň v rámci správy musíte uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. „Ja Jožko Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“).
  • Odvolať Váš súhlas môžete taktiež formou listovej zásielky odoslanej na adresu sídla našej spoločnosti, t.j. Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika. V liste musíte čitateľne uviesť Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň musíte v liste uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. „Ja Jožko Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“). Taktiež je vhodné dané odvolanie vlastnoručne podpísať.
  • Odvolať Váš súhlas môžete taktiež osobne, a to na ktorejkoľvek pobočke našej spoločnosti, prípadne prostredníctvom nášho callcentra (kontaktné údaje callcentra, ako aj zoznam a adresy pobočiek nájdete na našom webe https://ponukyprace.manuvia.com/ochrana-osobnych-udajov/).
  • Naša spoločnosť Vás ako dotknutú osobu, môže po doručení odvolania súhlasu (predovšetkým v prípade odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailovej správy, či vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky), za účelom kontroly, že odvolanie súhlasu vyhotovila a vykonala Vaša osoba.
 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • V prípade, že máte akúkoľvek pochybnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. štátnemu orgánu, ktorý vykonáva dozor nad správnosťou a zákonnosťou spracovávania osobných údajov dotknutých osôb.
  • V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220.
  • Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nájdete na internetovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/148
  • Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa práv dotknutých osôb nájdete na nasledovnom odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob (na tomto odkaze sú aj vzory jednotlivých žiadostí na uplatnenie práv dotknutej osoby).