Preskočiť na obsah
Prihlásiť sa
Jazyk stránky sk / SK
Jazyk stránky

Pracovný portál MANUVIA je rozdelený na samostatné regióny podľa trhu práce. Zároveň máte možnosť preložiť informácie do požadovaného jazyka.

Slovenčina
Slovensko

Vnútorný systém preverovania oznámení

Ilustračné pozadie

Vážený zamestnanec / obchodný partner,

V súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijali spoločnosti patriace do skupiny Manuvia Vnútorný systém preverovania oznámení, ktorý umožňuje obchodným partnerom a zamestnancom podávať oznámenia, v prípade, ak majú podozrenie, že dochádza k protispoločenskej činnosti.

Za Protispoločenskú činnosťou sa považuje: i) Kriminalita, tj. konanie, ktoré je trestným činom; ii) iná protispoločenská činnosť, tj. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Oznámenie protispoločenskej činnosti je možné podať nasledujúcimi spôsobmi:

 1. ústne – pričom v tomto prípade, so súhlasom oznamovateľa, Zodpovedná osoba vyhotoví zvukovú nahrávku oznámenia, prípadne vyhotoví jeho prepis. Ak nevysloví Oznamovateľ s obstaraním zvukovej nahrávky súhlas, nesmie ho Zodpovedná osoba vyhotoviť. Oznamovateľ je oprávnený vykonať oznámenie aj osobne, pričom Zodpovedná osoba je povinná vykonať osobné stretnutie s Oznamovateľom a prijať jeho Oznámenie v primeranej lehote.
 2. písomne a zaslané elektronicky: i) do špeciálnej e-mailovej schránky Zodpovednej osoby, tj. na e-mailovú adresu: oznameni@manuvia.com alebo ii) prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára dostupného na webovom sídle skupiny Manuvia, tj. na stránke https://ponukyprace.manuvia.com/vnutorny-oznamovaci-system/ (formulár je uvedený pod textom).
 3. písomne a zaslané poštovou zásielkou na adresu: Manuvia, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, pričom Oznamovateľ je povinný označiť zásielku obsahujúcu oznámenie poznámkou „Vnútorný systém preverovania oznámení“, prípadne menom Zodpovednej osoby, či osoby poverenej Zamestnávateľom na prijímanie a potvrdzovanie Oznámení (v záujme zabezpečenia ochrany pred oboznámením sa s obsahom oznámenia inou osobou, ako je Zodpovedná osoba).

Oznamovateľ môže taktiež podať oznámenie Orgánom príslušným na prijatie oznámenia, ktorými sú: i) Úrad na ochranu oznamovateľov; ii) Prokuratúra; iii) správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je Závažnou protispoločenskou činnosťou; iv) príslušná inštitúcia, orgán, úrad; v) agentúra Európskej Únie.

Jednou z najvhodnejších ciest podania oznámenia orgánom príslušným na prijatie oznámenia je podanie Úradu na ochranu oznamovateľov; základné informácie k Úradu na ochranu oznamovateľov (účinné k 01.02.2024):

 1. adresa: Námestie slobody 2919/29, 811 06 Bratislava
 2. Informácie o Úrade na ochranu oznamovateľov sú k dispozícii na jeho webovom sídle: https://www.oznamovatelia.sk/  
 3. Bezplatná infolinka na Úrad na ochranu oznamovateľov: 0800 221 213 – Časová dostupnosť infolinky: Pondelok: 13:00-16:00; Utorok: 09:00-12:00; Streda: 13:00-16:00; Štvrtok: 09:00-12:00
 4. Oznámenie Úradu na ochranu oznamovateľov je možné podať cez internetový formulár dostupný na: https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/   
 5. Oznámenie Úradu na ochranu oznamovateľov je možné podať aj osobne do podateľne Úradu na ochranu oznamovateľov v čase: Pondelok: 08:00-12:00; Streda: 12:00-16:00; Piatok: 08:00-12:00; Telefónne číslo podateľne: 0948 935 239

Za Zodpovednú osobu (t.j. osobu zodpovednú za prešetrenie oznámenia) boli v jednotlivých spoločnostiach zo skupiny Manuvia vymenované nasledovné osoby:

Mgr. Michal Kozoň za spoločnosti:

 • Manuvia, a. s., IČO: 44 400 926; Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o., IČO: 47 045 574; Manuvia Central, s.r.o., IČO: 55 285 554; Manuvia East, s.r.o., IČO: 55 288 669; Manuvia West, s.r.o., IČO: 55 293 689; EDYMAX Personal Management a. s., IČO: 36 265 403; Manuvia PERSONEL EFEKT, s.r.o., IČO: 36 448 508;

Ing. Jana Mesárová za spoločnosti:

 • Manuvia Jobliner, s.r.o., IČO: 47 592 761;

Mgr. Jaroslav Rabatin za spoločnosti:

 • Solveo SK s. r. o., IČO: 43 799 752;

Za osobu poverenú na prijímanie a potvrdzovanie Oznámení bol vymenovaný pán Robert Čunta, tel.: +420 739 411 129, e-mail: oznameni@manuvia.com.

Poskytnutie ochrany Oznamovateľovi v prípade oznámenia Závažnej protispoločenskej činnosti a Zánik ochrany Oznamovateľa

V prípade, ak Oznamovateľ oznamuje Závažnú protispoločenskú činnosť je oprávnený požiadať o poskytnutie ochrany, a to:

 1. Prokurátora, ak Oznamovateľ oznamuje Závažnú protispoločenskú činnosť, ktorá je trestným činom. Oznamovateľ podáva žiadosť spoločne s Oznámením, prípadne v priebehu trestného konania, a to písomne alebo ústne do zápisnice.
 2. Orgán, ktorý je oprávnený konať o správnom delikte (správny orgán), ak Oznamovateľ oznamuje Závažnú protispoločenskú činnosť, ktorá je správnym deliktom. Oznamovateľ podáva žiadosť spoločne s Oznámením, prípadne v priebehu konania o správnom delikte, a to písomne alebo ústne do zápisnice.

Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa predchádzajúceho odseku obsahuje:

 1. meno, priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. pobyt Oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť o poskytnutie ochrany,
 4. miesto výkonu práce Oznamovateľa,
 5. označenie zamestnávateľa Oznamovateľa,
 6. údaje o blízkej osobe Oznamovateľa, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako Oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi Oznamovateľa a Oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Ak je Oznamovateľovi poskytnutá ochrana, na základe jeho Žiadosti o poskytnutie ochrany, považuje sa za Chráneného Oznamovateľa, ktorý je chránený voči právnym úkonom či rozhodnutiam v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) zo strany zamestnávateľa (t.j. subjektu, voči ktorému smeruje jeho Oznámenie).

Zamestnávateľ môže urobiť pracovnoprávny úkon voči Chránenému Oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas priamo Oznamovateľ, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov. Súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia Zamestnávateľa.

Právny úkon, na ktorý Úrad na ochranu oznamovateľov neudelil súhlas, je neplatný.

Ochrana Oznamovateľa voči pracovnoprávnemu úkonu zaniká:

 1. doručením písomného Oznámenia chráneného Oznamovateľa o vzdaní sa ochrany Úradu na ochranu oznamovateľov,
 2. skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného Oznamovateľa,
 3. uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu,
 4. odsúdením chráneného Oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s urobením Kvalifikovaného Oznámenia, alebo
 5. doručením písomného Oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, Zamestnávateľovi, ak sa preukáže, že Kvalifikované oznámenie nie je konaním v dobrej viere.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči Oznamovateľovi a Chránenej osobe

Ak sa Oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s Oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad na ochranu oznamovateľov bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná 15-dňová lehota a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej Úradom na ochranu oznamovateľov nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s Oznámením. Úrad na ochranu oznamovateľov vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a Oznamovateľovi.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu Oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu Oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

Rovnaká ochrana ako Oznamovateľovi, môže byť poskytnutá aj Chránenej osobe. Chránenou osobou je: i) blízka osoba Oznamovateľa; ii) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorú Oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť; iii) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má Oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby; iv) osoba, ktorá Oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s Oznámením; v) Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá sa podieľa na plnení úloh Zodpovednej osoby.

Formulár pre vykonanie oznámenia protispoločenskej činnosti

Oznámenie musí byť určité a zrozumiteľné. Z oznámenia musí byť zrejmé, proti ktorej osobe smeruje (tj názov zamestnávateľa, resp. obchodného partnera) a akého konania sa týka tak, aby bolo možné ho riadne prešetriť.
Polia označené * sú povinné.